Naar inhoud

Wet op de handelspraktijken

Kies een vraag uit de lijst

 1. Welke reclame mag en welke reclame mag niet?
 2. Is een reclamestunt als, "50 EURO voor uw oude toestel", verboden?
 3. Is verkoop met verlies toegelaten?
 4. Wat mag tijdens de solden?
 5. Kan ik aan een braderij deelnemen tijdens de sperperiode?

 6. Wat verstaat men onder uitverkoop?
 7. Hoe overgaan tot uitverkoop?
 1. Welke reclame mag en welke reclame mag niet?

  Niet alle reclame mag. Zo mag je reclame niet misleidend zijn, en mag zeker geen verkeerde informatie geven.
  Tevens moet het onmiskennelijk duidelijk zijn dat het om reclame gaat en mag je geen andere verkoper of een ander product afbreken. Je mag ook niet vergelijken aan de hand van vergelijkende tests van consumentenorganisaties.
  top
 2. Is een reclamestunt als, "50 EURO voor uw oude toestel", verboden?

  In de wet is helemaal niet te vinden  over zo’n promotiestunt. In theorie is er dus geen vuiltje aan de lucht. Toch kan de Economische Inspectie hier moeilijk over doen. Volgens hen gaat het hier om een verdoken vorm van korting waarmee je de wetgeving inzake prijsverminderingen omzeilt. Je kan problemen voorkomen door je promotiestunt volgens de wetgeving op de prijsverminderingen te laten verlopen. In de praktijk komt het erop neer dat je promotie maximaal één maand mag laten duren en dat je de begindatum duidelijk moet vermelden. Bovendien moeten de prijzen van de toestellen waarop de 50 euro - stunt van toepassing is al minstens een maand ongewijzigd in je winkel staan aangeduid. Om helemaal in orde te zijn moet je de “korting" op één van de wettelijk toegestane manieren aanduiden. Bijvoorbeeld: de oude prijs, met daarnaast de stuntprijs (voor wie zijn oude  toestel inlevert).
  top
 3. Is verkoop met verlies toegelaten?

  Een verkoop met verlies is een verkoop tegen een prijs die niet ten minste gelijk is aan de prijs waartegen het product werd gefactureerd bij de bevoorrading of waartegen het bij de herbevoorrading gefactureerd zou worden. Behalve in geval van uitverkoop, soldenverkoop en een aantal uitzonderlijke gevallen is het verboden producten met verlies te koop aan te bieden of te verkopen. Ook een verkoop tegen een prijs die slechts een uiterst beperkte winstmarge oplevert is verboden.
  top
 4. Wat mag tijdens de solden?

  Om te voorkomen dat de markt bedorven wordt  met allerlei vormen van "vooropruiming" of "pré-solden", werd er in de wet een sperperiode voorzien. De bedoeling van de sperperiode is tot doorzichtige en juiste prijzen te komen.
  Deze sperperiode begint op 6 december en loopt tot en met 2 januari.
  In de zomer loopt de sperperiode ze van 6 juni tot en met 30 juni.
  Tijdens deze periode is het (behalve voor de sector voeding) verboden prijsverminderingen aan te kondigen. Dit betekent dat tijdens de sperperiode alle vermeldingen van een verlaagde prijs, een verlagingspercentage of kortingspercentage naast een vroegere (doorgehaalde) prijs verboden zijn.
  Voor de sperperiode begint mag je ook geen prijsverminderingen aankondigen die pas zullen gelden in de sperperiode. Je mag ook geen waardebonnen verspreiden. Een uitverkoop tijdens de sperperiode mag dan weer wel, maar de regels zijn behoorlijk streng. Je mag in de sperperiode geen uitgestelde korting verlenen of kortingen aankondigen in een klantenmailing.
  top
 5. Kan ik aan een braderij deelnemen tijdens de sperperiode?

  Geen  enkel probleem. Omdat  het hier om een gezamenlijke actie gaat met andere winkeliers in je straat, mag je ondanks de sperperiode toch deelnemen en kortingen geven. Let wel: het moet wel om een eenmalige actie in het jaar gaan. Mocht een volgende straatactie toevallig tijdens de sperperiode voor de andere solden vallen, dan moet je je wel strikt aan de sperperiode houden.

  top
 6. Wat verstaat men onder uitverkoop?

  Een verkoop onder de naam “uitverkoop” of een andere gelijkwaardige benaming is toegelaten als bepaalde omstandigheden een versnelde afzet van een voorraad producten noodzakelijk maakt.

  In de wet op de handelspraktijken (art. 46) wordt een limitatieve opsomming gegeven van de gevallen waarin een uitverkoop mag plaatshebben:

  1. Bij verkoop ingevolge een rechterlijke beslissing.
  2. De erfgenamen of rechtverkrijgenden van een overleden verkoper stellen hun verworven voorraad geheel of gedeeltelijk te koop.
  3. De voorraad van een overgenomen handel te koop aanbieden.
  4. Bij stopzetting van de activiteiten, mits tijdens de drie voorafgaande jaren geen gelijkaardige producten om dezelfde reden uitverkocht werden.
  5. Bij verbouwingen of opknapbeurten die meer dan 20 werkdagen duren en worden uitgevoerd in lokalen waar gewoonlijk de verkoop plaatsvindt en er de verkoop tijdens de werkzaamheden onmogelijk is. De verkoper mag nochtans tijdens de drie voorafgaande jaren geen gelijkaardige producten om dezelfde reden uitverkocht hebben.
  6. Bij de overbrenging of de opheffing van de inrichting waar de verkoop gewoonlijk plaatsvindt, zodat de verkoop van de producten in de inrichting noodzakelijk is en op voorwaarde dat inrichting reeds minstens een jaar wordt uitgebaat door dezelfde verkoper, voor het begin van de uitverkoop.
  7. Bij ernstige schade door een ramp aan de gehele of een belangrijk deel van de  productenvoorraad.
  8. Bij overmacht waarbij de activiteit aanzienlijk gehinderd wordt.
  9. Bij verzaking van elke beroepsactiviteit omwille van opruststelling, op voorwaarde dat er in de loop van de vorige jaren geen uitverkoop werd gehouden op grond van hogergenoemd punt 4 of punt 6.
  Duur van de uitverkoop:
  • 5 maanden voor de gevallen voorzien in punten 1 tot 8.
  • 12 maanden in het geval voorzien in punt 9.
  top
 7. Hoe overgaan tot uitverkoop?

  Vooraleer je een uitverkoop mag beginnen, moet je minstens 10 werkdagen vooraf melding doen bij aangetekende brief van de beslissing om uit te verkopen.
  Deze melding dient te gebeuren bij de:

  FOD Economie, KMO, Middenstan en Energie
  Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markten
  Dienst Handelsreglementering
  Nord Gate III, Koning Albert II-laan 16
  1000 BRUSSEL
  Tel.: 02 206.51.83
  Fax: 02 206.57.71

  De termijn van 10 werkdagen is niet voorzien voor de uitverkopen gedaan ingevolge ongeval of overmacht. De melding is ook niet verplicht als de uitverkoop het gevolg is van een rechterlijke beslissing.
  Aan de brief moet ook een document toegevoegd worden waaruit kan blijken dat de aangegeven reden ook werkelijk bestaat (bv. Een bestek van de uit te voeren werken, een kopie van de pensioenaanvraag, een kopie van de opzeggingsbrief van de  handelshuur, ….)
  Om de kennisgeving van uitverkoop in te dienen, kan je hier het formulier van kennisgeving tot uitverkoop downloaden van de FOD. Dit formulier bevat alle gegevens die noodzakelijk zijn om je dossier snel te behandelen.
  top